Wettelijke Vermeldingen

Wettelijke Vermeldingen

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze website voordat u de pagina’s ervan bekijkt. Door deze website te bezoeken, aanvaardt u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. In overeenstemming met artikel 6 van de (Franse) wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken voor deze website www.cliniqueducheveu.fr:

Uitgever van de website:

ELITE COIFF
TVA: BE0449.566.888
Editoriaal verantwoordelijke: Pascal DECHAMPS
6A, Rue Plomcot – 6224 Fleurus
Telefoon: 071/81.19.96
E-mail: contact@cliniqueducheveu.fr
Website: https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/

Hosting:

Hostingbedrijf: OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix
Website : www.ovh.com

Gebruiksvoorwaarden:

Deze website (https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/) wordt aangeboden met diverse webprogrammeertalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS enz.). Voor een optimaal gebruikscomfort en een aangename grafische weergave, raden we u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome enz.

ELITE COIFF benut alle middelen die haar ter beschikking staan om voor betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites te zorgen. Fouten of weglatingen vallen echter nooit volledig uit te sluiten. De internetgebruiker dient zich daarom steeds van de juistheid van de informatie te vergewissen en alle door hem of haar nuttig geachte wijzigingen aan de website door te geven. Die is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gemaakte gebruik van deze informatie, noch voor de directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies:

De website https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/ kan u vragen om cookies te aanvaarden voor statistische en weergave-doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de website die u bezoekt. Hij bevat diverse gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat vervolgens door een server wordt geopend om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze website kunnen niet worden gebruikt zonder cookies te aanvaarden.

Hyperlinks:

De websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. ELITE COIFF beschikt over geen enkele mogelijkheid om de websites die gelinkt zijn met haar websites te controleren en is niet aansprakelijk voor, noch garandeert zij de beschikbaarheid van dergelijke websites en externe bronnen. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe websites of bronnen, in het bijzonder van de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden hoort te houden.

Het is de gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van ELITE COIFF niet toegestaan een hyperlink naar deze website te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ELITE COIFF.

Als een gebruiker of bezoeker een hyperlink wenst te creëren naar een van de websites van ELITE COIFF, moet hij een e-mail sturen naar het adres dat op de website staat vermeld, om zijn verzoek voor het aanmaken van een hyperlink te formuleren. ELITE COIFF behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

Geleverde diensten:

Alle activiteiten van de onderneming en de nuttige bedrijfsinformatie zijn te vinden op onze website https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/

ELITE COIFF streeft ernaar om op de website https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/

zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de website https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/ is echter niet exhaustief en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die kunnen zijn aangebracht sinds ze online werden gezet. Bovendien wordt alle informatie op de website https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/ louter ter informatie gegeven en kan ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperkingen op de gegevens:

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt op verschillende momenten in het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of wat op een storing lijkt, opmerkt, meld dit dan per e-mail aan cliniqueducheveu@outlook.com, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer, gebruikte browser enz.).

Alle downloads van inhoud gebeuren op eigen risico en op verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens na het downloaden. Bovendien verbindt de websitegebruiker zich ertoe zich toegang tot de website te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die bijgewerkt is met de laatste update.

ELITE COIFF is niet aansprakelijk voor eventuele hyperlinks die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet verwijzen.

Intellectuele eigendom:

Alle inhoud op deze website https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/ met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafische en andere beelden, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen, evenals hun lay-out, zijn de exclusieve eigendom van de onderneming, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, herhaling of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ELITE COIFF. Dergelijke weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, is een vorm van namaak die wordt gesanctioneerd door de artikelen L.335-2 en volgende van het (Franse) Wetboek van Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod is een vorm van namaak die aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Verklaring aan de CNIL:

Conform de (Franse) wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, werd deze website niet aangegeven bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés (www.cnil.fr).

Geschillen:

De huidige voorwaarden van de website https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/ worden beheerst door het Belgisch recht en alle betwistingen of geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de onderneming onder valt. De referentietaal voor de regeling van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonsgegevens:

In het algemeen bent u niet verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website  https://www.cliniqueducheveu.eu/be-nl/ bezoekt.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit principe. Voor bepaalde diensten die op onze website worden aangeboden, kan het toch nodig zijn dat u ons bepaalde gegevens meedeelt, zoals uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online in de rubriek ‘contact’ wordt aangeboden. U kunt altijd weigeren om uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van de website, in het bijzonder het opvragen van informatie over onze onderneming en het ontvangen van de nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u op onze website surft, waaronder informatie over het gebruik van onze website, zoals de zones die u bezoekt en de diensten die u benut, uw IP-adres, uw browsertype en uw bezoektijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden om de kwaliteit te verbeteren van de diensten die u worden aangeboden. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de (Franse) wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Onze wereldwijde

verzorgingscentra

Onze webshop

uw verzorgingen bij u thuis

Partner worden

een instituut openen

Aanwervingen

kom bij ons werken